De fase van oriënteren is met het uitbrengen van de tussenrapportage van het aanjaagteam afgerond. Nu is het tijd om nog intensiever samen door te pakken met alle partners in de praktijk. Er zijn in het land al veel goede initiatieven.

Gemeenten, ketenpartners en professionals zijn druk aan de slag en laten zien wat er allemaal kan. Maar het is nog niet voldoende. Er is een meer domeinoverstijgende, persoonsgerichte aanpak nodig. Dat vergt een omslag in denken en doen, van systeem- naar leefwereld, meer aandacht voor preventie met stevig eigenaarschap.

Het land in

Het aanjaagteam wil landsdekkend werken. Daarom gaat het intensiever de regio in om daar in gesprek te gaan met de mensen met verward gedrag en hun omgeving zelf, met professionals en bestuurders. Herkennen zij de observaties van het aanjaagteam in de tussenrapportage? Kunnen zij nog concreter aan de slag met de aanpak en aanbevelingen van het aanjaagteam? En wat hebben zij daarvoor nog meer nodig? Investeren in commitment bij alle stakeholders, van gemeenten tot politie en de zorg, is in deze fase essentieel.

Inloopcafés

Het aanjaagteam sluit aan bij regionale en bestuurlijke bijeenkomsten. Het denkt mee met plannen van aanpak en pilots. Stimuleert verbinding tussen ketenpartners waar die nog niet is, en zorgt voor inbreng van ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt op onder andere op vier manieren:

  1. Landsdekkend aanhaken bij, of ondersteunen van, bestaande regionale bijeenkomsten.
  2. Het organiseren van inloopcafés en werkbezoeken.
  3. Samen met de gemeenten en haar (regionale) partners de diepte in met enkele verdiepingsregio’s, die met de bouwstenen en beweging aan de slag willen.
  4. Meeleren en doen met pilots en proeftuinen.

Gemeenten hebben de regie

Gemeenten vervullen een belangrijke regierol bij het opstellen van een sluitende aanpak. De inzet van het aanjaagteam is het bevorderen van een sluitende aanpak met alle benodigde partners. Dit betekent dat het aanjaagteam zoveel mogelijk aansluit bij wat er al is. Ze jaagt aan op oplossingen en haakt aan bij partijen met de benodigde kennis, kunde, netwerken en slagkracht. Daar waar belemmeringen voor een sluitende aanpak zijn, die niet op lokaal niveau opgelost kunnen worden, adresseert het aanjaagteam deze stevig bij de Rijksoverheid.

Meer informatie