In het kader van het project De Blauwe Knop zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd, om inzichten en ervaringen te verzamelen. Elk van de onderzoeken heeft inzichten opgeleverd, die zijn opgetekend in een rapportage per onderzoek. De onderzoeken hebben hun bijdrage geleverd aan de doestelling van het project, namelijk inzichten en ervaringen met toepassingen van regie op gegevens in het algemeen en met de Blauwe Knop in het bijzonder. Deze inzichten hebben geleid tot een advies aan de opdrachtgever, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opgetekend in een eindrapportage van het project.

Deze pagina bevat de verzameling van de rapportages van elk van de onderzoeken en het eindrapport van het project.

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het project De Blauwe Knop, zijn bevindingen en adviezen opgetekend in het eindrapport van het project. Daarnaast beschrijft het rapport ook het concept van de Blauwe Knop. Ook komen de concrete resultaten en de ervaringen en inzichten aan de orde, alsmede de wijze waarop deze zijn vergaard. Het eindrapport is op 8 december 2021 vastgesteld door de stuurgroep Blauwe Knop.

Bekijk hier het Eindrapport Blauwe Knop.

Gebruikersevaluatie Blauwe Knop Basis

Om te toetsen hoe gebruikers de omgang met en het concept van de Blauwe Knop ervaren, is gebruik gemaakt van de implementatie van de Blauwe Knop Basis op de (test-)omgeving van DUO én van een klikbare demo-omgeving van de fictieve gemeente Brugstad. Hier konden deelnemers een overzicht van hun schulden inzien en (gewaarmerkt) downloaden. De omgeving van de demo treft u hier.

De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Resultaten Gebruikersevaluatie Blauwe Knop Basis


Gebruikersonderzoek Blauwe Knop Plus Use case RDW-Verzmij

In dit gebruikersonderzoek is een potentiële casus van RDW onderzocht, waarin mensen (een deel van) hun gegevens van RDW kunnen delen met een (fictieve) verzekeringsmaatschappij, met als doel een autoverzekering af te sluiten. Onderzocht is of participanten regie ervaarden over hun eigen gegevens door het gebruik van de Blauwe Knop. De online demo-omgeving treft u hier.

De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Rapport Gebruikersonderzoek Blauwe Knop Plus


Gebruikersonderzoek Blauwe Knop Plus Use case RDW-IkCheck

Voor de Blauwe Knop Plus is een tweede gebruikersonderzoek uitgevoerd, op basis van een andere casus. De use case van RDW behelst het beschikbaar stellen van gegevens uit het ‘inzageregister’ aan een derde partij (de gegevensvrager), middels de Blauwe Knop. De gegevensvrager is in dit geval Upfront Security B.V., de makers van de ‘IkCheck!’-app. Deze app geeft de gebruiker een melding wanneer er een inzage heeft plaatsgevonden in het rijbewijsregister. Onderzocht is welke ontwerpkeuzes ervoor zorgen dat mensen door middel van de Blauwe Knop Plus snel en makkelijk hun gegevens kunnen delen, terwijl ze zich tegelijkertijd realiseren welk proces ze doorlopen en in hoeverre zij regie op gegevens ervaren? De omgeving die hiervoor is gebruikt, treft u hier.

Draagvlakonderzoek onder inwoners

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd onder een grote groep inwoners, om ene goed beeld te krijgen van het draagvlak voor (gebruik van) de Blauwe Knop. Het betreft dan het gebruik van inwoners (eindgebruikers) van de Blauwe Knop. het onderzoek is uitgevoerd door de firma’s InnoValor en Newcom Research & Consultancy. De bevindingen zijn opgetekend in een oplegger, een rapportage over de online enquête onder ruim 1.000 inwoners en een rapport over de bijbehorende verdiepende interviews. Het verdient aanbeveling om de documenten in deze volgorde te lezen.


Draagvlakonderzoek onder organisaties

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd met een aantal organisaties, met als doel inzicht te verkrijgen in de mate van draagvlak van de Blauwe Knop onder publieke en private organisaties. De doelstelling van dit onderzoek was dan ook tweeledig. Enerzijds moest het inzicht bieden in de mate van draagvlak voor De Blauwe Knop onder zowel gegevenshouders als gegevensvragers. Anderzijds biedt het onderzoek inzicht in de gepercipieerde toegevoegde waarde, in de bereidheid om de Blauwe Knop te implementeren en in de randvoorwaarden voor implementatie.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door de firma Customer Revolution, is vastgelegd in een rapportage. Op basis van de rapportage en de bevindingen is daarnaast een drietal zogenaamde persona’s ontwikkeld, die een beeld schetsen van verschillende manieren waarop organisaties naar de Blauwe Knop kijken. Deze persona’s zijn beschreven in een separaat document.

Het project heeft de gebruikerservaringen met de schulden-app van de Blauwe Knop Centraal laten onderzoeken. Onderzoekers hebben met professionals en eindgebruikers van de app gesproken en hen de app laten bedienen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport, dat als input dient voor de doorontwikkeling van de app en het bijbehorende protocol.

De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport UX-onderzoek schuldenapp.

Het project heeft een analyse laten uitvoeren, om in kaart te brengen op welke wijze de Blauwe Knop opschaalbaar is. Omdat de analyse is uitgevoerd door Team Analyse van VNG Realisatie, is de scope bepaald op de opschaalbaarheid naar meerdere gemeenten. Er is gekeken op welke wijze de opschaling kan plaatsvinden, wat de impact is op gemeenten en welke mogelijke rol VNG in de opschaling kan spelen.

Bekijk hier de opschalingsanalyse.