De gegevensverzameling voor de basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bestaat uit gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak te bepalen en deze te kunnen relateren aan een belanghebbende. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde) en koppelingen met onder meer kadastrale percelen en BAG verblijfsobjecten.

Doel

Dankzij de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) kan de vastgestelde WOZ-waarde die in de WOZ-beschikking staat, worden gebruikt door alle overheidsorganisaties die daarvoor een wettelijke regeling hebben.

Beschrijving

De WOZ-administratie bevat gegevens met kenmerken van WOZ-objecten en WOZ-deelobjecten, gegevens over marktontwikkelingen en gegevens over personen en rechtspersonen. Bij de objecten wordt daarbij een koppeling gelegd met kadastrale percelen (uit de BRK) en met panden, verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen (uit de BAG). Bij de belanghebbenden wordt een koppeling gelegd met gegevens in de BRP en het Handelsregister. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de WOZ-administratie.

Een gedeelte van de WOZ-administratie heeft het karakter van een basisregistratie. Deze basisregistratie WOZ bevat de ‘vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde). Gemeenten leveren een deel van hun WOZ-administratie aan ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De WOZ-waarde van woningen is openbaar via het WOZ-waardeloket. De Basisregistratie WOZ is op dit moment niet openbaar. Het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken stelt jaarlijks vast wie gebruik mag maken van de informatie. Dit zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak.

Gebruiksoppervlakte woningen voor waarderen

Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten voor de waardering van woningen overgaan van bruto-inhoud naar de gebruiksoppervlakte. Het is daarbij van belang dat de oppervlakte van woningen in de WOZ zoveel mogelijk aansluit op de oppervlakte van verblijfsobjecten in de BAG. 

Lees meer op de website van de Waarderingskamer.

Vernieuwing informatiemodel WOZ (IMWOZ)

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is gedefinieerd in een catalogus. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende versie van de Catalogus Basisregistratie WOZ. Deze maakt dan onderdeel uit van een Informatiemodel WOZ (IMWOZ). De wijziging van de catalogus heeft gevolgen voor gemeenten. Daarom is naar de introductie van IMWOZ een impactanalyse uitgevoerd. 

Lees meer op de website van de Waarderingskamer.

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Hierin gaan op termijn onder meer de BAG en de BGT op. De SOR is daarmee ook van belang voor de uitvoering van de WOZ. Bij het opzetten van de SOR wordt door VNG gestuurd op een zo goed mogelijke samenhang met de gegevens die worden vastgelegd in de WOZ-administratie. 

Lees meer over de samenhangende objectenregistratie (SOR)