Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

 

Nu gemeenten voor steeds meer taken verantwoordelijk worden, en die taken in toenemende mate in samenspraak met andere overheden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers worden ingevuld, pleit de Raad voor het openbaar bestuur  (Rob) voor een gemeenteraad met een sterke verbinding met de samenleving.

Nadruk op pragmatisme en algemeen belang in plaats van politisering en partijbelangen vergroot het vertrouwen van burgers in het lokaal bestuur.

Hiertoe zouden raadsleden zich moeten focussen op hun externe, volksvertegenwoordigende functie. Er zou meer tijd besteed moeten worden aan contacten en gesprekken met de lokale samenleving. Een nadruk op pragmatisme en algemeen belang in plaats van politisering en partijbelangen vergroot het vertrouwen van burgers in het lokaal bestuur.

Aandacht voor het proces

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan het proces: door burgers waar mogelijk bij de besluitvorming te betrekken, tegelijk oog te houden democratische en rechtstatelijke waarborgen en telkens opnieuw duidelijkheid te verschaffen over ieders rol kan het draagvlak voor de besluiten worden vergroot.

Ten slotte kan samenwerking tussen en binnen lokale fracties de werklast verdelen en ruimte bieden voor interacties met burgers. Verder geldt dat raadsleden en griffies beter ondersteund en gefaciliteerd moeten worden om hun werk goed te kunnen doen.

Het uitwisselen van ervaringen en best practices kan hieraan bijdragen, evenals het instellen van burgerraadsleden die politieke ervaring op kunnen doen en werk uit handen kunnen nemen. Ook is het op zijn plaats om te kijken in hoeverre de financiering van politieke partijen en vergoedingen voor raadsleden passen bij de huidige lokale democratie.