Inhoud
Het wetsvoorstel introduceert een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer en op andere plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals onderwijs- en zorginstellingen. Het verbod geldt niet voor zover de kleding noodzakelijk is voor de bescherming van het lichaam of passend is in...

Inhoud
Deze Richtlijn heeft de Vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG) ingrijpend herzien. De herziening was nodig naar aanleiding van de terreuraanslagen in Europa en om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder te kunnen aanpakken. Bij de terreuraanslagen in Europa, zoals in Parijs in 2016, werd onder andere gebruik gemaakt van vuurwapens...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft tot doel te bewerkstelligen dat relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond kunnen vormen voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag van natuurlijke personen (hierna: VOG). Beoogd wordt de wet toe te passen bij VOG-aanvragen van personen met betrekking tot functies die een hoge mate van...

Inhoud
Het onderhavige voorstel van wet strekt tot het verstevigen van de wettelijke basis onder de inspanningen van het lokaal bestuur ter bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om een wettelijke taak en een wettelijke mogelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders...

Inhoud:
Het wetsvoorstel voorziet in twee aanpassingen van de Opiumwet waarmee wordt beoogd de bij het Nederlandse softdrugsbeleid betrokken belangen van de volksgezondheid, de openbare orde, de algemene veiligheid van personen en goederen en de rechtszekerheid, beter te waarborgen.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 21 februari 2017. De Eerste...

Inhoud
Initiatiefnemer wil met dit wetsvoorstel duidelijker in de wet vastleggen dat religieuze genootschappen die (in de rechtsvorm van een kerkgenootschap) een bedreiging vormen voor de rechtsorde en de democratie, met civielrechtelijke middelen kunnen worden bestreden. Specifiek het middel van de verbodenverklaring en ontbinding van die kerkgenootschappen. Initiatiefnemer is van...

Inhoud
Voorstel van wet houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties). Het betreft een verbod van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Het verbod vindt bij besluit van...

Inhoud
De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het door hen ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijk-heden daarvan.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de...

Inhoud
Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Stafvordering en enkele andere wetten. Het bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Internetconsultatie loopt van 11 juli tot en met 1 oktober 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt...