Inhoud
Voorstel van wet houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties). Het betreft een verbod van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Het verbod vindt bij besluit van...

Inhoud
De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het door hen ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijk-heden daarvan.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de...

Inhoud
Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Stafvordering en enkele andere wetten. Het bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Internetconsultatie loopt van 11 juli tot en met 1 oktober 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt...