Factsheet
Checklist voor de gemeenteraad om het participatiebeleid m.b.t. Omgevingswet binnen de gemeente te beoordelen.
Factsheet
Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft – helaas – problematiek die vaak jaren duurt. Het risico...
Factsheet
Deze factsheet gaat over de aansprakelijkheid voor de vergunningverlenende taak van de gemeente en de aansprakelijkheid voor het geen doorgang kunnen vinden van een evenement.
Factsheet
In deze factsheet meer informatie over de aansprakelijkheid van de gemeente voor schade tijdens een evenement als gevolg van toezichtsfalen.
Factsheet
Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. Uiteindelijk besparen gemeenten daarmee kosten, omdat jongeren beter voorbereid worden op zelfstandigheid. In deze factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen leest...
Factsheet
Hoe is de gezondheidszorg voor asielzoekers georganiseerd in Nederland? Hoe is de toegang tot de zorg geregeld? Welke organisaties zijn daarbij betrokken en wat voor taken en verantwoordelijkheden hebben zij? U vindt de antwoorden op bovenstaande vragen in deze factsheet. Ook vindt u hier de contactgegevens van de verschillende organisaties.
Factsheet
In het bestuursakkoord van november 2015 is, mede op verzoek van gemeenten, afgesproken dat Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (verder: AMV’er voor enkelvoud en AMV’ers voor meervoud) kleinschalig in de gemeenten worden opgevangen.1 Onderdeel van deze afspraak is dat AMV’ers meetellen voor de taakstelling en zodra ze 18 jaar worden in de...
Factsheet
In het factsheet 'Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen' van het Transitiebureau Jeugd (Rijk en VNG) krijgt u volledige uitleg over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Ook vindt u er een schema met een overzicht van type jeugdhulp, kostenverantwoordelijke en doelgroep.
Factsheet
Vanaf 1 januari 2018 hoeft een verwijzer naar jeugdhulp voor asielzoekerskinderen geen indicatie meer aan te vragen via SCIOPENG. Ook toestemming (via een machtiging) van de zorgverzekeraar is niet langer nodig. Met de overgang van Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) naar GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), verandert de manier waarop jeugdhulp voor asielzoekerskinderen...