Sorteren
De provincies hebben een regierol bij het de gebiedsgerichte aanpak. De provincie Fryslân wil hier samen met de betrokken maatschappelijke organisaties en andere overheden invulling aan geven. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, is de provincie gestart met de...
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.