Sorteren
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en van een concrete aanpak worden voorzien.