Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Voorbeeld van een ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.