Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Alle stukken betreffende de begroting 2020, Jaarstukken 2019 en de Bestuursrapporttage 2019. In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven.