Sorteren
Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd.
Het buitengebied van Raalte verandert. In de periode 2012 - 2030 komt naar verwachting ca 300.000m2 agrarische bebouwing vrij door bedrijfsbeëindiging van agrarische bedrijven.
De gemeente Eindhoven wil het grondbeleid zodanig inzetten, dat Eindhoven de komende jaren stevig vooruitkomt op een viertal thema's: innovatie, duurzaamheid, economie/werkgelegenheid en inclusiviteit
Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het grondbeleid van een gemeente. Om die zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente Uden in december 2015 de "Omgevingsvisie Uden 2015" vastgesteld.
Met deze Nota Kostenverhaal legt de gemeente Uden haar uitgangspunten vast, voor de manier waarop zij grondexploitatiekosten, waaronder bovenwijkse voorzieningen en plan- en planbegeleidingskosten, verhaalt op initiatiefnemers/grondeigenaren van ruimtelijke ontwikkelingen.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd.
Het grondbeleid is een van de instrumenten om ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren, naast de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening. In de nota grondbeleid geeft de...
De nota grondprijzen is een uitwerking van het grondprijsbeleid dat is vastgelegd in de Nota grondbeleid 2015-2018.