Sorteren
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.