Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord: 'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'
Op een landkaart van Nederland staat aangegeven waar ruimtelijke adaptatie wordt toegepast, met de maatregelen die genomen zijn. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.
In het Rijk van Dommel en Aa, de groene long tussen Eindhoven en Helmond, werken gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingspartners en kennisinstituten samen om de kwaliteit van dit gebied te behouden. Daartoe werken zij samen aan integrale visies en plannen.
Dit is het afvalbeleidsplan van de gemeente Cranendonck voor de periode 2017-2022. Door het vastleggen van een praktisch en haalbaar gemeentelijk afvalbeleid is er een basis gevormd voor concrete maatregelen die op het gebied van afvalbeheer worden genomen.
Tot vorig jaar kende de gemeente Breda een zogeheten jaarlijkse subsidie-uitvraag. Hierin werd aangegeven wat de gemeente op het sociaal domein gerealiseerd wilde zien en welke subsidiemiddelen het daarvoor beschikbaar stelde. De aanvragen van organisaties werden door de gemeente besproken...
In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preven­tie en jeugdhulp. In deze nota worden de wettelijke taken en de inrichting...
Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vaststelling opgenomen in het reguliere operationele proces: waar de gemeente regie voert op de zorg...
Bewustwording. Mensen/jongeren erop wijzen dat vuurwerk opnieuw afsteken gevaarlijk is, ongelukken kan veroorzaken en dat dé tip is vuurwerkafval zo snel mogelijk op te ruimen. Laten weten dat er speciale vuurwerkafval inzameldagen zijn. Dat je er geld voor kunt krijgen...
Regiocoördinator van Zuid-Holland Zuid van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders heeft samen met de regionale GGD het initiatief genomen om dit voor gemeenten in haar regio inzichtelijk te krijgen en geeft gemeenten advies bij aanpak van gezondheidsrisico's.
Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het grondbeleid van een gemeente. Om die zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente Uden in december 2015 de "Omgevingsvisie Uden 2015" vastgesteld.