Wie is bevoegd tot het vaststellen van algemene voorwaarden, de raad of het college?

Het college is op grond van artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet bevoegd te besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling, de overeenkomst waaronder de daarbij te stellen algemene voorwaarden. Via de mogelijkheid van de raad om wensen en bedenkingen te formuleren over het handelen van het college (zie verder de Raadgever Overeenkomsten) kan de raad wel zijn invloed doen gelden op het beleid dat ten grondslag ligt aan de inhoud van de algemene voorwaarden.