Reactie op de ontwerp-structuurvisie Ondergrond

maandag 16 januari 2017

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Na jarenlange voorbereiding is de ontwerp-structuurvisie Ondergrond door het kabinet ter visie gelegd. Aan de totstandkoming van het ontwerp is door uw ministerie goed samengewerkt met de decentrale overheden. Wij spreken onze waardering uit over deze opbouwende langjarige samenwerking en beschouwen deze vorm van vooroverleggen voor complexe onderwerpen als een goede manier om in breed verband tot een gedragen visie te komen.