De Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg treedt naar verwachting in januari 2022 in werking. Hierin wordt onder meer geregeld dat alle gemeenten bij wet zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude. Een set praktische producten helpt gemeenten hier nu al werk van te maken.
In opdracht van het ministerie VWS onderzoekt expertbureau jb Lorenz de trends en achtergronden van de daling van het aantal pgb's in de Jeugdwet. In de huidige fase vragen de onderzoekers gemeenten om de trends die zij lokaal zien te verrijken met hun informatie, ervaring en beleid.
De media bericht steeds vaker over onwelwillende, malafide zorgaanbieders die gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken, waardoor kwetsbare burgers in het nauw komen. Daarom hebben de gemeente Rotterdam en VNG Naleving de handen ineen geslagen om een e-learning te ontwikkelen over...
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...
Het ministerie van VWS en de VNG hebben de afspraken van 25 maart over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) verder uitgewerkt.
‘Samen doen wat samen kan’ Een nieuwe naam voor VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Het is voortaan VNG Naleving. Met een iets ander logo en de website op een nieuwe plek: vng.nl/naleving. Maar niet alles verandert: op de vertrouwde dienstverlening kunt u blijven rekenen.
Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar alternatieven om zorg en ondersteuning voor Wmo-cliënten en jeugdigen te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten.
Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet...
Toezicht en handhaving sociaal domein in tijden van corona Aad Sweijen is hoofd van de afdeling Naleving van de gemeente Zaanstad. Samen met bijna 30 collega’s is hij verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Leerplichtwet, Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Daarnaast ondersteunt de...
Het zal veel gemeenten bekend in de oren klinken. De massale media-aandacht rond zorgfraude en een verontrustende casus in de eigen contreien laten de alarmbellen rinkelen. Het heeft de regio Midden-Holland doen besluiten de deur stevig dicht te doen en gecontracteerde aanbieders vroegtijdig en structureel te...