Als een inwoner met een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar bijvoorbeeld een verpleeghuis gaat, dan wordt dat betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan vaak de Wmo-bijdrage stoppen. Maar hoe weet de gemeente dat op tijd? Daarvoor is er nu de dienst Wlz Signalen.
Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan zorg en ondersteuning weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Dat heeft ook gevolgen voor pgb-houders (Jeugd en Wmo). In dit bericht zetten we op een rij wat gemeenten hierover moeten weten.
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: 'Met dit wetsvoorstel...
Raadsleden die zich bezighouden met zorgdossiers, kennen vast de berichten over zorgcowboys en ondermaatse ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Alle gemeenten hebben een Wmo-toezichthouder aangewezen om dergelijke misstanden tegen te gaan en de kwaliteit van ondersteuning te stimuleren.
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk zijn van 1 juli verlengd tot en met 31 december 2020.
Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018, toen ging het om 558 signalen. De stijging komt vooral door het toegenomen aantal signalen van gemeenten, aangezien...
De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een handreiking opgesteld met een stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen.
Het onderdeel Toezicht en Handhaving in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op www.waarstaatjegemeente.nl krijgt een update. Daarvoor staat een vragenlijst voor gemeenten online. Meedoen kan tot 1 september.
Rapporten van Wmo-toezichthouders vinden nog beperkt de weg naar de openbaarheid. Veel gemeenten hebben wel het voornemen de rapporten actief openbaar te gaan maken. Er is nu een VNG-handreiking die gemeenten en toezichthouders helpt bij dit proces.
Hoe richt u als gemeente de aanpak van zorgfraude in? En met welke partijen kunt op welke manier samenwerken? Toezicht Sociaal Domein, VNG Naleving, Informatieknooppunt Zorgfraude en de gemeenten Amsterdam, Noordoostpolder en Zoetermeer ontwikkelden hiervoor een praktische handreiking.