Welke samenloop van zorgsoorten uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen in uw gemeente voor? Een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit en een dashboard van het Informatieknooppunt Zorgfraude geven u overzicht.
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstrepen het belang van goede data in het sociaal domein. Op het gebied van Wmo en Jeugd was het Iv3-model voor het aanleveren van begrotings- en rekeningcijfers vrij grofmazig. Daardoor is vergelijken lastig en zijn trends moeilijk te ontwaren.
In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn nu nieuwe cijfers beschikbaar. Naast de actualisatie van de participatie- en stapelingscijfers (2022) is ook een nieuw gemeenterapport gepubliceerd en is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende combinaties van voorzieningen binnen de Wmo zijn.
Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De kosten hiervoor worden elk jaar geïndexeerd. We brengen u op de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseren de OVA- en PPC-percentages toe te passen...
De regio’s Hart van Brabant en Twente namen samen met de VNG het initiatief voor de proeftuin aanpak zorgfraude. Het rijk steunt deze proeftuin met € 1,6 miljoen voor 3 jaar. Op woensdag 14 december gaf minister Conny Helder van VWS in het ROC van Twente in Hengelo het officiële startsein.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat de kwaliteit van het Wmo-toezicht nog steeds laag is. Dit is een van de conclusies uit de jaarlijkse rapportage van de inspectie over de ontwikkeling van het Wmo-toezicht. De VNG herkent deze conclusies.
In de laatste maanden van het jaar sturen gemeenten de toekenningsberichten (TKB’s) voor persoonsgebonden budgetten in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is dinsdag 14 december 2022.
Met de contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen, waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de ALV op 2 december zijn de contractstandaarden met 97,95% van de stemmen vastgesteld.
Waarstaatjegemeente.nl heeft de Wmo-gemeentevergelijker gevuld met de meest actuele data over de gemeenten. De selectietool stelt gemeenten in staat binnen het sociaal domein vergelijkbare gemeenten te vinden op bevolkings- en beleidskenmerken.
Is de jeugdhulp die uw gemeente haar jeugdige inwoners biedt rechtmatig en van voldoende kwaliteit? Een van de instrumenten die u kunt inzetten om dit te controleren is de materiële controle. Verschillende gemeenten hebben hier ervaring mee opgedaan. Met die ervaringen hebben we de handreiking geactualiseerd...