Tijdens de Najaars ALV op 2 december hebben de leden ingestemd met 6 moties en diverse onderwerpen op de agenda: het Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord, de Geschillencommissie sociaal domein, de Principes voor de digitale samenleving en de vacatures in VNG-bestuur en commissies.
Op de Najaars ALV hebben de leden ingestemd met het nieuwe bestuur en de commissies (99,5 %). Dit betekent dat 217 nieuwe bestuurs-, college- en commissieleden nu officieel benoemd zijn voor een termijn van 4 jaar. Inclusief de nieuwe (vice)voorzitter Sharon Dijksma.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.
De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met het oprichten van een nieuwe Geschillencommissie sociaal domein (GSD). In het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ hadden de partijen, waaronder de VNG, eerder al afgesproken een (nieuwe) geschillencommissie in te richten.  
De Principes voor de Digitale Samenleving geven weer hoe gemeenten omgaan met digitalisering en innovatieve technologie in de openbaar toegankelijke ruimte. Tijdens de ALV stemde 100% van de gemeenten in met het voorstel hierover.
De VNG heeft met het rijk afgesproken onderzoek te laten doen naar de houdbaarheid van de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd op de middellange termijn. Het VNG-bestuur vraagt de leden mee te werken aan het verstrekken van gegevens door het Inlichtingenbureau aan het CPB dat het onderzoek zal uitvoeren.
Met de contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen, waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de ALV op 2 december zijn de contractstandaarden met 97,95% van de stemmen vastgesteld.
De gemeente Krimpenerwaard roept de VNG op om vast te houden aan de onderhandelingslijn die leidt tot een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd. De motie werd tijdens de ALV op 2 december met 98,47% van de stemmen aangenomen.
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken verschillende zorgpartijen, waaronder gemeenten, afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. De ALV van de VNG stemde vandaag in met het IZA en het verder uitwerken en afsluiten van het GALA.
‘Een beetje plakband hier of een pleistertje daar is niet meer genoeg’, zegt voorzitter Jan van Zanen in zijn openingsspeech op de Najaars ALV. Crises stapelen op, de samenleving vergruizelt en het vertrouwen in de overheid daalt. ‘Het is tijd om een pad uit te stippelen, met de samenleving als vertrekpunt.'