Nieuws
Tijdens de Najaars ALV op 1 december hebben de leden ingestemd met een groot aantal moties en andere agendapunten. Deze betroffen onder meer de VNG-inzet voor de kabinetsformatie, het Klimaatakkoord en netcongestie, bestaanszekerheid en het Integraal Zorg Akkoord.
Tijdens de Najaars ALV hebben de leden ingestemd met de benoeming van alle 14 door de voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten voor het VNG-bestuur en enkele VNG-commissies. We wensen alle nieuwe bestuurs- en commissieleden veel succes toe.
De ALV van juni 2023 heeft 20 moties aangenomen en 1 motie is aangehouden. In de verantwoording over de uitvoering is bij elke motie aangegeven of het VNG-bestuur voorstelt de motie af te doen of langer aan te houden.
Gemeenten hebben belang bij een goede energie-infrastructuur. Die is essentieel voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, en de energietransitie. De ALV roept het VNG-bestuur op bij ministeries en in de Kamers aandacht te vragen voor de problemen bij laag-, midden- en hoogspanning.
Gemeenten hebben de randvoorwaarden voor de uitvoering van hun taken uit het Klimaatakkoord bijgesteld. Dit was nodig omdat de ambities zijn aangescherpt door het rijk en Europa, veel afspraken uit het Klimaatakkoord verder zijn uitgewerkt en nieuwe maatschappelijke en beleidskwesties om een antwoord vragen.
Gemeenten dragen bij aan het oplossen van de grote problemen in onze samenleving. Daar hebben zij wel een goede uitgangspositie voor nodig, financieel én in de interbestuurlijke verhoudingen. Onze oproep aan de formerende partijen: ‘Gebruik de kracht van lokaal bestuur’.
Het VNG-bestuur heeft vandaag de leden via de algemene ledenvergadering (ALV) het Jaarplan en de begroting voor 2024 ter kennisname aangeboden. De ALV van 14 juni had al ingestemd met de Kadernota die hieraan ten grondslag ligt.
Tijdens de vorige ALV (14 juni) stemden gemeenten in met de nieuwe verenigingsstrategie. Hiermee stellen ze de ambitie vast om samen met de VNG een ‘stap naar voren’ te zetten bij de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet.
De VNG biedt het rijk namens alle gemeenten een concreet en ambitieus aanbod voor een bestuursakkoord. Een woontop met Aedes en een bestaanszekerheidtop waaruit concrete tekstvoorstellen komen. Maar in ruil hiervoor moeten gemeenten volgens VNG-voorzitter Sharon Dijksma een betere financiële positie krijgen.
Gemeenten ontvingen vorige week en afgelopen maandag ledenbrieven met aanvullende stukken voor de Najaars ALV op 1 december. Gistermiddag is een ledenbrief uitgegaan met een vierde nazending.