‘Gemeenten zijn het gezicht, de oren en ogen, maar vooral de handen en voeten van de overheid en zorgen ervoor dat beleid werkelijkheid wordt. Het wordt tijd dat het rijk niet alleen vraagt maar ook geeft’, aldus Jan van Zanen in zijn jaarrede op de ALV in Westfriesland.
De gesprekken met het kabinet over de zekerheid over structurele financiën vanaf 2026 hebben nog niet tot een oplossing geleid. Vandaag stemde de ALV in met een resolutie waarin we richting het kabinet om duidelijkheid vragen: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op Prinsjesdag.
Het VNG Jaarcongres zal volgend jaar plaatsvinden in de gemeente Groningen. Dat werd zojuist bekend gemaakt tijdens het Jaarcongres 2022.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben de leden gestemd over 17 moties en over de resolutie Zekerheid over de structurele financiën. Daarnaast stemden de leden over een aantal andere onderwerpen op de agenda.
Het kabinet werkt aan een Nationale woon- en bouwagenda en 6 programma’s op het gebied van wonen. In een notitie leest u de betrokkenheid en reactie van de VNG. In het kader van de ambities voor de woningbouw zijn tijdens de ALV op 29 juni 2 moties aangenomen.
Tijdens de ALV hebben de leden met 99,54% ingestemd met de conceptafspraken die de VNG heeft gemaakt met rijk, IPO en UvW om de 49% CO2-reductie in 2030 te halen. Gemeenten benadrukken daarbij dat ze moeten kunnen beschikken over voldoende financiële middelen.
De leden hebben tijdens de ALV unaniem ingestemd met de VNG Kadernota 2023. Daarin staan onze beleidsmatige ambities en de inzet op het gebied van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Ook stelden de leden enkele financiële zaken vast, zoals de contributie voor 2023 en de bijdrage aan het Fonds GGU...
Jan van Zanen deed tijdens de ALV een extra oproep aan bestuurders, secretarissen en griffiers om zich kandidaat te stellen voor een of meer van de 226 vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG. 'Met name raadsleden, vrouwen en vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.'
2021 was een jaar van wachten op een nieuw kabinet met veel financiële onzekerheid voor gemeenten. De VNG zette in op structurele financiële afspraken, betere interbestuurlijke verhoudingen en het versterken van de uitvoering.
Uitdagingen zoals de energietransitie, de woningbouw, jeugdzorg en de weerbaarheid van de democratie zijn volgens minister Hanke Bruins Slot opgaven die we alleen sámen aan kunnen pakken, met respect voor elkaars eigenheid en verschillen.