Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG van 16 juni ontvangt u een eerste zending met ingediende moties en de preadviezen daarop van het VNG-bestuur. Begin volgende week stelt het VNG-bestuur nog een aantal preadviezen vast en ontvangt u zo spoedig mogelijk nog een tweede zending.
Er zijn geen andere kandidaten gesteld voor de voordrachtscommissie voor in totaal 14 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. In de ALV van 16 juni 2021 worden de kandidaten van de voordrachtscommissie ter besluitvorming aan onze leden voorgelegd.
U bent van harte uitgenodigd voor het online VNG Jaarcongres 2021 op 16 juni, van 9.30 tot 13.00 uur. Vanuit het VNG-kantoor de Willemshof ontvangen presentatrice Marcia Luyten en VNG-directeur Leonard Geluk (gemeentelijke) hoofdrolspelers uit het afgelopen coronajaar, met wie ze terug- en vooruitkijken.
Voor de 14 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich 60 burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kandidaat gesteld. De voordrachtscommissie heeft hieruit een keuze gemaakt. In de ledenbrief geven we een toelichting op deze voordracht.
Met 100% van de stemmen is de resolutie ‘Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen’ aangenomen. Dit betekent dat de VNG pas afspraken maakt met het nieuwe kabinet over ambities als de financiën en interbestuurlijke verhoudingen op orde zijn.
Tijdens de BALV hebben de leden unaniem ingestemd met de benoeming van de door de adviescommissie Governance voorgedragen kandidaten voor het VNG-bestuur en enkele VNG-commissies. Onder anderen voorzitter Jan van Zanen is daarmee benoemd voor een nieuwe termijn.
Gemeenten maken voortgang met de beweging Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, zoals geadviseerd door de commissie-Dannenberg. Belangrijke randvoorwaarde is dat ook zeer specialistische vormen van Beschermd Wonen worden ingekocht en voorhanden blijven.
Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen: meer aandacht, meer tijd en meer geld. De VNG heeft vandaag (12 februari) in haar Buitengewone ALV de resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten' unaniem aangenomen.
De leden hebben het VNG-bestuur opdracht gegeven met het Rijk afspraken te maken over het opstellen van een integrale energiewetgeving, de financiering van het integrale energiesysteem, waarbij de woonlasten van inwoners niet mogen toenemen, en over het wettelijk vastleggen van de regierol voor gemeenten.
Tijdens de BALV heeft het VNG-bestuur verantwoording afgelegd over de uitvoering van moties die zijn aangenomen in de ALV van 2020 of zijn aangehouden in eerdere ledenvergaderingen. De leden hebben unaniem ingestemd met de verantwoording en voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als uitgevoerd.