De Tweede Kamer stemt donderdag over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden. De VNG roept Kamerleden op om de samenvoeging te bezien in de context van het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling. Dit naar aanleiding van een amendement dat daartegen ingaat.
Wat moet wanneer en op welke wijze gebeuren om de herindeling te realiseren en welke wettelijke voorschriften komen daarbij kijken? Wat zijn de aandachtspunten voor de herinrichting van de organisaties? Het geactualiseerde Handboek gemeentelijke herindeling geeft antwoord op deze vragen.
Raadsleden blijken na herindeling moeite te hebben met het samenwerken en integreren in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Zij moeten aan elkaar wennen, hun plek vinden in de nieuwe raad en hebben vaak elk een andere bestuursstijl.
De oploop van de opschalingskorting wordt in 2020 en 2021 incidenteel geschrapt. In 2020 komt dit neer op € 70 miljoen en in 2021 op € 160 miljoen die gemeenten niet hoeven af te dragen aan het Rijk. Dit kondigt het Rijk aan in de vandaag gepresenteerde brief over het herstel- en steunpakket corona.
Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?
Nederland telt per 1 januari 355 gemeenten.
De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen.
Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay pleit hoogleraar Maarten Allers voor een duidelijke visie op de inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur.
Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we de komende tijd een aantal essays. In dit essay betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting.
Als gevolg van herindelingen is Nederland dit jaar van start gegaan met 355 gemeenten. Per 1 januar 2018 waren dit er nog 380.