Het Rijk heeft een internetconsultatie gestart over de aanpassing van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). De aanpassing betreft onder meer de toevoeging van antenne- en radarlocaties, en het aanwijzen van reserveringsstroken in verband met de verbreding van de A20, A15 en A2.
Is het brancheringsbeleid uit uw bestemmingsplan in lijn met de Europese Dienstenrichtlijn? De nieuwe handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ helpt dit te toetsen en te motiveren.
De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) vergaderde op 4 juli het eerste uur samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) over smart society en duurzame mobiliteit. Het tweede uur is met name gesproken over verschillende mobiliteitsonderwerpen.
In opdracht van de VNG heeft het Institute for Housing Studies een onderzoek gedaan naar het gebruik van twee wetsartikelen uit de Wet ruimtelijke ordening die gaan over financiële bijdragen van ontwikkelaars aan gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Bij de vakbeurs voor de vastgoedsector Provada, is afgelopen dinsdag de 'Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn' van de Retailagenda gepresenteerd.
Twee rapporten met belangrijk informatie voor het invoeren van 5G zijn beschikbaar gekomen. Het gaat om de impactanalyse naar gemeentelijke antenne- en vergunningenbeleid van de VNG en het onderzoek van de KWINK groep naar lokaal welstandsbeleid.
Op 1 februari is de Aanvullingswet Grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd. De VNG heeft hierop een reactie ingediend. De Tweede Kamer behandelt de wet in april.
Het antenneconvenant 2010 verloopt eind 2019. Hierin staan afspraken hoe de overheid en de telecomsector in de praktijk invulling geven aan de zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije antennes voor dekking van mobiele netwerken. Denkt u mee over de gemeentelijke belangen in het nieuwe convenant?
De VNG werkt aan de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering nieuwe stijl. Vooruitlopend op de Omgevingswet is het doel om afwegingen over milieubelastende functies en de omgeving integraal te kunnen maken.
Vragen over techniek, wet- en regelgeving en gezondheidseffecten van antennes: zowel burgers als gemeenten kunnen hiervoor terecht bij het Antennebureau. Gemeenten voorkomen onnodige onrust als ze omwonenden tijdig betrekken bij plaatsing van een zendmast en hen volledig informeren.