Nieuws
In de Voorjaarsnota is te lezen dat het kabinet extra geld vrijmaakt waarmee gemeenten de sociaal ontwikkelbedrijven beter kunnen organiseren. Het gaat om bijna € 600 miljoen voor de komende 10 jaar. Vanaf 2035 is er structureel € 100 miljoen per jaar beschikbaar.
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) heeft op 15 januari op Waarstaatjegemeente.nl nieuwe cijfers gepubliceerd over het sociaal domein. De cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers.
Sinds 2019, toen het abonnementstarief werd ingevoerd, is het aantal mensen dat hulp bij het huishouden krijgt met 27% gestegen. Het gaat hierbij om hulp als maatwerkvoorziening in de Wmo. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Per 1 januari 2024 wordt de uitvoering van werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, overgeheveld van gemeenten naar het UWV. Vanaf deze datum vragen mensen met een visuele beperking bij het UWV voorzieningen aan die hen helpen bij het uitvoeren van hun werk.
Hoe kunnen inzicht in verschillende waarden, en kennis van de gedragswetenschap gemeenten helpen bij het vormgeven van een nieuwe handhavingskoers in de Participatiewet? Tijdens het VNG Uitvoeringscongres spraken VNG-adviseur Petra Jagt en Evelien Meester van Stimulansz hierover in een boeiende live podcast.
Het UWV heeft de cijfers van de banenafspraak en beschut werk van het tweede kwartaal 2023 gepubliceerd. De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie over het aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio.
Soms ontstaan er financiële problemen als mensen een Participatiewet-uitkering ontvangen in combinatie met een Volledig Pakket Thuis vanuit de Wlz (Wlz VPT). Dit heeft te maken met de wijze waarop de zorgaanbieder omgaat met levering van de voeding als onderdeel van het VPT.
Er is een fundamentele herziening van de Participatiewet noodzakelijk in samenhang met o.a. het toeslagenstelsel zodat vertrouwen toeneemt, de menselijke maat geldt en vereenvoudiging plaatsvindt. Hiervoor pleiten de VNG en Divosa in hun reactie op de internetconsultatie maatregelen Participatiewet in Balans.
Om statushouders sneller te laten integreren wil het kabinet hun sneller naar een baan begeleiden. Hiervoor stelt zij de komende 3 jaar € 37,5 miljoen beschikbaar. De VNG vindt dit een mooie stap, maar onvoldoende om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.