Mensen met een praktische opleiding zijn hard nodig op de Nederlandse arbeidsmarkt. De VNG steunt dan ook de extra investeringen in leerlingen, docenten en de kwaliteit van onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die het kabinet presenteert in het plan 'Samen Werken aan Talent' en het stagepact.

Download de werkagenda en het stagepact

Maatschappelijke herwaardering van het MBO

Na eerdere bespreking in de VNG commissies Zorg, Jeugd, Onderwijs en Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie heeft de VNG het plan 'Samen Werken aan Talent' ondertekend. Het plan is een eerste belangrijke stap in de maatschappelijke herwaardering van de leerlingen en de leerkrachten in het mbo. Veel gemeenten besteden daar al extra aandacht aan en we zien onze rol in dit plan dan ook als een waardering van onze inspanningen.

Gemeenten spelen al een rol in de thuiszittersaanpak, de begeleiding van jongeren naar een startkwalificatie (via de regionale meld- en coördinatiepunten), de (levens)brede ondersteuning van kwetsbare jongeren, de koppeling mbo-arbeidsmarktregio’s, een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en in de aanpak laaggeletterdheid.

Verbreding van de doelgroep

Via regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s) wordt vanaf 2025 structureel € 25 miljoen geïnvesteerd om jongeren die zijn uitgevallen op school of geen werk hebben te helpen aan een startkwalificatie. De doelgroep van deze aanpak wordt verbreed naar jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar. In de loop van 2023 maken gemeenten en het rijk hierover nadere afspraken, ook in samenhang met Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Stagepact

Ook het stagepact is op 14 februari ondertekend. Dit pact is bedoeld om stagediscriminatie tegen te gaan. Werkgevers en mbo-scholen zijn hierin de belangrijkste partners. Gemeenten hebben een wettelijke taak om discriminatieklachten te registreren. Die wettelijke taak wordt uitgevoerd voor de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). ADV’s kunnen ook in overleg gaan met de betrokken instanties over discriminatieklachten. De aanpak hiervoor verschilt per ADV.

Minister Robbert Dijkgraaf ondertekent het plan 'Samen werken aan talent'

Foto: Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ondertekent het plan