Samenwerken als 1 overheid rondom het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is belangrijk, omdat de investeringen plaatsvinden in de schaarse ruimte waar alle overheden mee te maken hebben. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG naar de Kamer stuurde voor het debat over het MIRT. 

Betrek gemeenten bij MIRT-proces

We vragen het rijk in gesprek te gaan met de koepels en medeoverheden over de knelpunten in de MIRT-systematiek, zoals is afgesproken. Belangrijke knelpunten van decentrale overheden, zoals de drempelbedragen, zijn ondanks eerdere gesprekken van gemeenten met het ministerie nog niet meegenomen.

Investeer meer in fietsambitie

De staatssecretaris stelt in haar fietsambitie 2022-2025 structureel € 6 miljoen beschikbaar vanaf 2024 voor doorfietsroutes. Daar zijn we blij mee, maar het zal niet genoeg zijn om met de fiets de mobiliteitstransitie te kunnen vormgeven. In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040 wordt duidelijk dat de totale opgave € 12-13 miljard is.

Verbind Mobiliteitsvisie 2050 met andere opgaven

Wij zijn positief dat het rijk een mobiliteitsvisie opstelt voor 2050. We roepen het rijk op van deze visie geen samenraapsel te maken van de visies die er inmiddels al zijn over verschillende vervoersmiddelen, maar verbinding te maken met andere opgaven, transities en visies die in Nederland gaande zijn.

Meer informatie

VNG-inbreng notaoverleg MIRT (pdf, 147 kB)