Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, niet aangenomen. De VNG vindt dit een gemiste kans. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt en bestaanszekerheid gaan hand in hand.

Gemeenten blijven zich inzetten

De regering wilde met dit voorstel de norm onderschrijven dat bij werving en selectie geen discriminatie mag plaatsvinden. Gemeenten betreuren dat het wetsvoorstel is verworpen in de Eerste Kamer. 

Desondanks blijven gemeenten zich met ketenpartners dagelijks inzetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.  We blijven initiatieven ontwikkelen om mensen op de juiste en passende manier te begeleiden en ondersteunen. Zonder gelijke kansen op de arbeidsmarkt, komt de bestaanszekerheid van een (aanzienlijke) groep inwoners in het geding. Voor de VNG is er geen ruimte voor discriminatie, op geen enkel vlak.

Geen toename regeldruk en voldoende onderzoeken

De Tweede Kamer stemde op 13 maart voor het wetsvoorstel dat bij werving en selectie geen discriminatie mag plaatsvinden. De Eerste Kamer stemde 26 maart echter tegen met al belangrijkste argumenten:

  • Toename van regeldruk. Gemeenten delen deze zorgen niet, maar onderschrijven het belang van uitvoerbare wetgeving. 
  • Er moeten meer onderzoeken komen die aantonen dat het beoogde resultaat behaald kan worden. Wij vinden dat deze onderzoeken er al zijn. Meerdere gemeenten hebben een aanpak arbeidsmarktdiscriminatie. Hier spelen de lokale werkgevers ook een rol. Verder zijn er ook antidiscriminatievoorzieningen (ADV) waar inwoners discriminatie kunnen melden. Het is nu van wezenlijk belang om hierop door te pakken en de lokale verbinding met werkgevers en partners te behouden. 

In gesprek

De VNG blijft in gesprek met het ministerie van SZW en andere partners om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie te intensiveren. 

In het najaar organiseert de VNG bestuurlijke bewustwordingstafels om verder in gesprek te gaan over de aanpak arbeidsmarktdiscriminatie en het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij info@vng.nl.