Gezien de toename van het aantal ongevallen, de hoge maatschappelijke kosten en de sombere prognoses moeten de partners van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid nog een tandje bijzetten. Daarom benoemen de VNG en IPO voor het commissiedebat over verkeersveiligheid enkele aandachtspunten.

Investeren in een breed verkeersveiligheidsbeleid blijft noodzakelijk 

De Investeringsimpuls, gericht op infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen, is een formule die werkt. Daarom moet de regeling na de derde tranche in 2024 worden verlengd en uitgebreid naar zowel infrastructuur als handhaving, educatie en gedrag. 

Een belangrijke basisvereiste van de Investeringsimpuls is dat de maatregelen risicogestuurd zijn. Hier is verbetering mogelijk, te beginnen bij het op orde brengen en beschikbaar stellen van data. Ook pleiten we voor blijvende ondersteuning aan gemeenten bij het risicogestuurd werken.

€ 50 miljoen voor fietsveiligheid is een sigaar uit eigen doos

De suggestie is gewekt dat € 50 miljoen beschikbaar is gesteld speciaal voor fietsveiligheid. Dit betreft echter het deel van de Investeringsimpuls SPV dat is gereserveerd voor een regeling voor vernieuwende maatregelen. Het is zaak dat fietsveiligheid ook over voldoende eigen financiering beschikt om deze opgave echt goed aan te pakken. 

Houd tempo in de uitwerking van 30 km/uur en LEV-kader 

Gemeenten gaan als wegbeheerder graag aan de slag met het zinvol verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u binnen de bebouwde kom. De inrichtingskenmerken voor de gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h zijn echter nog niet volledig uitgewerkt. We vragen om hierin het tempo te behouden. 

Het gesprek dat IenW dit najaar met medewegbeheerders (gemeenten en provincies) zou hebben over de plaats op de weg voor lichte elektrische voertuigen staat nog niet ingepland. Wij vinden het zeer belangrijk dat deze stap wordt gezet, mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van fietsveiligheid. 

Meer inzet op verkeershandhaving 

Het vergroten van de pakkans is een belangrijk aandachtspunt in de verkeershandhaving. Wij zien dat er weinig ruimte zit in de capaciteit. Dit vraagt om creativiteit in het zoeken naar nog meer manieren om handhaving een volwaardige pijler te laten zijn in het verkeersveiligheidsbeleid. 

Betalen naar gebruik 

Er is nader onderzoek nodig naar de effecten van het voorgenomen systeem van Betalen naar gebruik op de verkeersveiligheid en meer in het algemeen de bredere welvaart. 

Meer informatie

Position paper VNG en IPO voor commissiedebat verkeersveiligheid (pdf, 248 kB)