Na opening van de vergadering door voorzitter Jan van Zanen bespreekt het bestuur een aantal actuele ontwikkelingen. Aan de orde komen onder meer de nieuwe regelingen ter compensatie van de hoge energieprijzen en de ontwikkelingen rond het accres. 

Gezond en Actief Leven Akkoord

Vanuit de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs geeft voorzitter Cathalijne Dortmans aan dat de VNG in gesprek is met het rijk over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december staat dit op de agenda, in combinatie met het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

Hervormingsagenda Jeugd 

Cathalijne Dortmans praat het bestuur bij over de stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd. Hieraan is het afgelopen jaar hard gewerkt door gemeenten, rijk en zorgprofessionals, maar er is helaas nog steeds geen overeenstemming met het rijk. 

Agenda Nederland 2040

De eerste bijeenkomst van de Denktank 2040 – een initiatief van de VNG en de ArgumentenFabriek – was op 14 november. Jan van Zanen zit de Denktank voor, samen met Marriëtte Hamer. Hij roept de bestuursleden op zich aan te melden voor de denkteams die van start gaan. Ook commissieleden worden hiertoe uitgenodigd. De voorzitter benadrukt dat de VNG weliswaar de Denktank faciliteert, maar dat deze onafhankelijk opereert.

Interbestuurlijke verhoudingen

De minister van BZK werkt aan het Actieprogramma Sterk bestuur. Namens de VNG overleggen bestuursleden Liesbeth Spies, Saskia Bruines en Robbert Lievense hierover met de minister. Aan het overleg nemen ook de Unie van Waterschapen en het Interprovinciaal Overleg deel. Naast een herziening van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen is met name de voorgestelde Uitvoeringstoets Decentrale Overheden (UDO) een belangrijk onderdeel van het programma. De VNG wil dat alle ministeries deze UDO gaan toepassen. 

Stand van zaken uitvoeringsmiddelen klimaat

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de gemeenten een brief gestuurd met een voorstel voor de verdeling over de gemeenten van de beschikbare uitvoeringsmiddelen voor klimaat. Commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu, Lot van Hooijdonk, benoemt dat deze bestuurlijke afspraken een grote stap voorwaarts zijn voor gemeenten. Richting 2030 gaat de omvang nog stijgen.

Het bestuur stemt in met de voorgestelde lijn om de uitvoeringsmiddelen te verdelen via een vaste verdeling en daar vanaf 2024 een verdeling aan toe te voegen die aansluit bij de gemeentelijke klimaatplannen.

Aanpak dakloosheid 2023-2030 

Ook dit onderwerp valt binnen de portefeuille van Cathalijne Dortmans van de commissie ZJO. Zij licht de beslispunten toe die aan het bestuur worden voorgelegd. Deze gaan onder meer over regionaal samenwerken aan het terugdringen van dakloosheid en over het verbeteren van de huisvesting van aandachtsgroepen met het programma Een thuis voor iedereen

Het bestuur stemt in en verleent commissievoorzitter Dortmans het mandaat om namens het bestuur te tekenen.

Overige zaken

Het bestuur stemt in met de benoeming van de leden voor de commissie Europa en Internationaal en met het Beleidsplan Commissie Europa en Internationaal 2022-2026. Ook kan de ondertekening door de voorzitter van de VNG plaatshebben van het convenant bij de NL Cybersecurity Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (NCTV). Het convenant bevat nadere afspraken die de VNG met het ministerie heeft gemaakt over onder meer mede-sturing door het lokaal bestuur op de uitvoering van de actieplannen.