Voorzitter Sharon Dijksma opent de online vergadering van het VNG-bestuur. Zij kondigt aan op 8 maart een diner te organiseren in het VNG-kantoor tijdens Internationale Vrouwendag.

Kabinetsformatie

De kabinets(in)formatie is in volle gang. Het bestuur bespreekt de doelstellingen voor gemeenten en de activiteiten die de VNG onderneemt zowel richting rijk en politiek als richting de leden. Dit onderwerp staat op de agenda van de Klankbordgroep Kabinetsformatie van maandag 29 januari. Zo is bijvoorbeeld de resolutie van de laatste ALV vertaald naar een bericht aan de informateur. Verzending gebeurt mede namens de andere koepels van decentrale overheden: het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Ook organiseert de VNG op 29 en 31 januari de Top Bestaanszeker Nederland en staat voor eind februari een Woontop op de planning. Beide toppen zich gericht op het leveren van een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan een nieuw coalitieakkoord.

Elke regio telt

Het VNG bestuur heeft in juli 2023 besloten een adviesgroep in te richten om het bestuur te adviseren over het rapport Elke regio telt. Dit is een rapport van maart 2023 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor de volksgezondheid en samenleving en de Raad voor het openbaar bestuur. Het is bestemd voor het rijk, maar biedt ook voor gemeenten en de VNG aanknopingspunten.

De adviesgroep presenteert 3 aanbevelingen voor de VNG, over investeringen, regionale ontwikkeling en de verbinding tussen regio’s en rijk. Het rapport en de adviezen worden door het bestuur besproken, waarbij de rode draad is dat het niet draait om de tegenstelling stad - platteland, maar juist om aandacht voor noodzakelijke vooruitgang in alle regio’s, in heel Nederland.

Overige punten

Het bestuur stemt verder onder meer in met het voorstel voor een begrotingsadvies aan de leden en met de geactualiseerde standpunten over arbeidsmigranten. Ook de propositie Cultuur wordt kort besproken. Het bestuur neemt kennis van het eindrapport van het expertiseteam Sport over toekomstig sportbeleid.