Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 9 maart 2022. Op de agenda stonden onder andere de voorbereidingen voor een nieuwe cao voor 2023. 

De vergadering werd geopend met een aantal schriftelijke mededelingen: een aangepast regelement voor het CvA, de governance na de verkiezingen, de arbocatalogus Hybride werken, de stand van zaken over MDIEU, jaarverslagen van de ontslagcommissie, een handleiding voor terugkeerbeleid naar de werkvloer, raadgever Diversiteit en Inclusie, de opzet van de werkgroepen thuiswerken en bovenwettelijke sociale zekerheid, de planning van het project Stip op de horizon en een overzicht van instrumenten in te zetten bij grensoverschrijdend gedrag.

De Cao gemeenten en Cao SGO

De gemeentelijke werkgevers willen vanaf 15 september gaan onderhandelen over de volgende Cao Gemeenten en Cao SGO. De VNG en de WSGO hebben hiervoor het tijdpad al vastgesteld. Van 27 juni tot en met 31 augustus houden de werkgevers een ledenraadpleging over de inzet. Gedurende deze periode wordt ook een nieuw (waarnemend) College voor Arbeidszaken (CvA) en VNG-bestuur benoemd. Nadat het nieuwe bestuur op 15 september de inzet heeft vastgesteld, kan de nieuwe onderhandelingsdelegatie beginnen met de onderhandelingen.

Pensioen

De portefeuillehouder Pensioen, dhr. Seton, informeerde het college dat de komende maanden belangrijk zijn in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De werkgroepen zullen in deze periode namelijk hun advies opleveren over de werkhypothesen en deze ter akkoord voorleggen aan het CvA. De werkhypothesen bevatten een aantal keuzes die vooraf door werkgevers gemaakt moeten worden. Het college zal tussentijds door middel van aparte sessies worden geïnformeerd hierover. 

Representativiteitstoets

Dhr. van Olden, voorzitter van de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA), licht toe dat voor de verplichtstelling van een pensioenfonds een onderzoek naar representativiteit van de werkgevers noodzakelijk is. SZW toetst deze verplichtstelling om de 5 jaar voor de cao SW en beoordeelt of er voor de Cao aan de Slag voldoende draagvlak is voor een verplichtstelling. Voor de cao Aan de slag is die toets niet eerder uitgevoerd omdat niet bekend is welke organisaties als werkgevers worden aangeduid. Het is van belang dat werkgevers de vragenlijst retourneren.

Regionale samenwerking arbeidsmarkt

Mevrouw Mangnus van het A&O fonds  gaf een presentatie over de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke regionale oplossingen. Het college had veel enthousiaste reacties over de voorbeelden die zij gaf en vindt het belangrijk om de gemeenschappelijke aanpak tussen gemeenten onderling maar ook met andere medeoverheden voort te zetten op regionaal niveau. Het imago van de gemeente als werkgever wordt nog wel eens beïnvloed wordt door verhalen over de financieringstekorten en taaie ambtelijke processen. Terwijl gemeenten flexibel en wendbaar zijn, zie hoe snel er gehandeld kan worden bij crises, mede dankzij de medewerkers.