Om acute problemen het hoofd te bieden, sprongen gemeenten de afgelopen tijd het rijk keer op keer bij. De bijdragen die ze leveren aan het opvangen en oplossen van de gevolgen van de huidige crises is enorm. Om dit vol te kunnen houden, is een structurele afspraak over financiën voor gemeenten noodzakelijk. 

VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Prinsjesdag kenmerkt zich dit jaar door een groot aantal crises waar we als overheden gezamenlijk voor aan de lat staan. Denk aan de opvang van ontheemde Oekraïners, de asielcrisis, de wooncrisis, de stikstofdiscussie en de problemen rondom de bestaanszekerheid van inwoners. Door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen dreigen veel mensen bij het naderen van de winter in grote financiële problemen terecht te komen. Het is terecht dat in deze begroting veel aandacht voor de koopkracht van inwoners is.’

Om onze inwoners goed bij te kunnen blijven staan, moet het vizier niet langer worden gericht op kortetermijnoplossingen maar vooral focussen op de lange termijn.

Goede stappen gezet, maar nog steeds onzekerheid

Jan van Zanen: ‘De financiële positie van gemeenten tot 2025 is solide. Daarnaast heeft de VNG het kabinet de afgelopen tijd kunnen bewegen gemeenten op een aantal punten tegemoet te komen en zaken recht te zetten. Zo is de extra bezuiniging van 500 miljoen euro voor de jeugdzorg weer van tafel. Daarnaast is via het Integraal Zorgakkoord een eerste stap gezet voor de dekking van het tekort WMO abonnementstarief. In deze begroting zet het kabinet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen. Voor de periode na 2026 zien wij echter een forse terugval in het accres. Daar moet echt een oplossing voor komen.’

Ook het kabinet ziet de noodzaak van een structurele oplossing en doet daarom een procesvoorstel om hierover de komende tijd samen het gesprek te voeren. De VNG gaat dat gesprek graag aan.

Naar voren

Voorzitter Van Zanen: ‘Gemeenten sprongen het rijk het afgelopen jaar steeds weer bij om ervoor te zorgen dat problemen werden aangepakt. Wij willen die stap naar voren blijven zetten. De VNG wil daarom snel met het kabinet in gesprek om een structurele afspraak te maken over de financiën van gemeenten voor de periode na 2026. Want pas na een structurele afspraak over de financiën kunnen we weer investeren in zaken die een langere adem vergen en kunnen we samen met het rijk verder werken aan oplossingen voor de grote opgaven waar we in dit land voor staan. Het volledig en definitief schrappen van de opschalingskorting hoort daar vanzelfsprekend bij.’

Zie ook

  • VNG-voorzitter Jan van Zanen geeft in deze video een eerste reactie op Prinsjesdag 2022.

  • Meer weten over gemeentefinanciën en de Miljoenennota? De VNG organiseert dinsdag 27 september een webinar waarin de Miljoenennota wordt geduid.