Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer het normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners gecommuniceerd. Gemeenten en veiligheidsregio’s ontvangen een normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. 

Het normbedrag is van toepassing voor de periode waarin de regelgeving van kracht is (vooralsnog een periode van 3 tot 6 maanden). De komende SPUK heeft een terugwerkende kracht. Dat betekent dat het normbedrag gedeclareerd kan worden vanaf het moment dat een Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) gerealiseerd is. Declaratie vindt plaats op basis van de SiSa systematiek door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment uitgewerkt wordt. 

Contracten met locaties

Gemeenten kunnen een contract aangaan met een locatie voor een termijn van maximaal 12 maanden. Daarbij vraagt het rijk gemeenten alleen lange termijncontracten af te sluiten als dit een kostenvoordeel oplevert ten opzichte van korte termijncontracten.

Gemeenten wordt ook gevraagd om rekening te houden met de mogelijkheid om de locatie op enig moment in te zetten voor andere doeleinden zoals spoedzoekers of studentenhuisvesting. 

Transitie- en transformatiekosten van panden vallen niet onder het normbedrag. Deze worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Bij investeringen gaat dit uit van afschrijving. Binnenkort zal het ministerie van JenV vragen om voor dit soort kosten eerst een verzoek in te dienen, waar dan op korte termijn antwoord op komt. Daarbij wordt ook gewerkt aan beleidslijnen om gemeenten snel houvast te geven.

Vergoeding Particuliere Opvang Oekraïners (POO) wordt nog uitgewerkt

Het bovengenoemde normbedrag geldt niet voor particuliere opvang. Financiële verstrekkingen aan personen in de POO moeten apart worden gedeclareerd. De wijze waarop gemeenten gecompenseerd worden voor deze financiële verstrekkingen wordt nader uitgewerkt in de nog te verschijnen Specifieke Uitkering (SPUK). Dit is niet afhankelijk van het gebruik van de opvangplek. Het uitgangspunt is dat gemeenten en veiligheidsregio’s ook daarbij een reële compensatie ontvangen met als uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. 

Overige kosten aparte vergoeding

Over de overige gemeentelijke kosten worden afzonderlijke afspraken gemaakt (met OCW over onderwijs gerelateerde kosten en met VWS voor wat betreft kosten gemeentelijke zorg en ondersteuning Wmo, jeugd, PG).

De brief gaat verder ingegaan op onder meer de registratiecode in BRP en afspraken om te voorkomen dat er negatieve effecten zijn op toeslagen van gastgezinnen.

Meer informatie