Er zijn 3 nieuwe handreikingen verschenen met praktische uitvoeringsinformatie over de Woningwet: over verduurzaming, maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed en governance van woningcorporaties. De handreikingen zijn ook relevant voor gemeenteambtenaren die met de Woningwet werken. 

Bekijk de handreikingen 

Onderwerpen van nieuwe handreikingen

Deze tweede set van in totaal 9 handreikingen gaat over de volgende vragen: 

  • Verduurzaming van het bezit is een kerntaak van woningcorporaties, maar wat zegt de wet hierover? 
  • Onder welke voorwaarden mag een woningcorporatie maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed bouwen, verhuren en verwerven? 
  • Een goede inrichting van de governance is essentieel voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van een woningcorporatie, welke aspecten zijn hier van belang?

Onderwerpen overige handreikingen

Eerder verschenen al handreikingen over de volgende onderwerpen:

  • Prestatieafspraken
  • Leefbaarheid
  • Toewijzen door woningcorporaties

Later verschijnen nog handreikingen over deze onderwerpen:

  • Verkoopregels 
  • Zorgvastgoed (onder andere intermediaire verhuur)   
  • Middensegment verhuur en sociale koop

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met de VNG, Aedes, de Woonbond, Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).