De grote financiële zorgen waar gemeenten voor staan, en dan met name vanaf 2026, staan goed op het netvlies van de ministeries. Dat blijkt uit overzichten die de ministeries aan de formerende partijen hebben aangeleverd.

Realistisch financieel perspectief

Uit de bijlagen bij het eindverslag van informateur Plasterk blijkt dat de ministeries de grote financiële issues waar gemeenten nu en in de nabije toekomst mee te maken hebben, benoemen. Dat geldt voor zowel de opschalingskorting en de negatieve gevolgen van de nieuwe normeringssystematiek voor het gemeentefonds als op beleidsinhoudelijke tekorten op de jeugdzorg en het Wmo-abonnementstarief. Daarbovenop komen nog de noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor de woningbouw en infrastructuur en het versterken van de regio en stedelijke focusgebieden. 

Zorgen over formatie

Op zich is het een positieve ontwikkeling dat de ministeries een realistisch beeld schetsen. Toch biedt het verloop van de (in)formatie de VNG nog weinig perspectief op noodzakelijke oplossingen op tal van terreinen die noodzakelijk zijn om een stap naar voren te zetten. Het eindrapport van informateur Plasterk maakt duidelijk dat bijna 3 maanden na de verkiezingen de onderhandelingen nog niet echt op gang zijn gekomen. Het tempert de verwachtingen op snelle oplossingen voor de zorgen van onze inwoners.