De leden van de VNG hebben in 2 moties hun zorgen geuit over de uitvoering van het huidige Klimaatakkoord. Hoewel nog steeds niet alle randvoorwaarden voor uitvoering van het huidige Klimaatakkoord door het rijk zijn vervuld, heeft het nieuwe kabinet de ambities verhoogd.

Bij de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft de VNG 3 randvoorwaarden gesteld: 

  • de transitie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor inwoners
  • de uitvoeringslasten van gemeenten moeten worden gecompenseerd
  • de wetgeving moet op orde zijn

Het VNG-bestuur ziet de moties als ondersteuning om met het nieuwe kabinet het gesprek hierover aan te gaan. 

Beoogde CO2-reductie verhoogd 

Het nieuwe kabinet stelt minder middelen beschikbaar voor de uitvoeringslasten van gemeenten dan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft geadviseerd en stelt daar bovendien een grotere opgave tegenover. Het ROB-advies is gebaseerd op een CO2-reductie van 49%, terwijl in het coalitieakkoord de doelstelling (55%) en ambitie (60%) voor CO2-reductie in 2030 zijn verhoogd. Daarom roepen de gemeenten Eindhoven en Groningen het VNG-bestuur onder meer op in gesprek te gaan met het rijk over wat dit betekent voor de uitvoeringskosten van gemeenten. Deze motie werd aangenomen met 100%. 

Klimaatplannen dreigen stil te vallen

Het afgelopen jaar hebben gemeenten hard gewerkt aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Zo hebben eind 2021 vrijwel alle gemeenten hun Transitievisies Warmte vastgesteld, tellen de Regionale Energiestrategieën met 55 TWh op tot ruim boven de ambitie en is de laadinfrastructuur sterk gegroeid naar 76.000 (semi-)publieke laadpunten. Maar gemeenten zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord als het rijk de daarvoor benodigde voorwaarden niet invult. Daarom roept de gemeente Soest in een motie het VNG-bestuur op om met het rijk nadere afspraken te maken over die voorwaarden. Deze motie werd aangenomen met 100%.  

Netwerk vol 

Steeds vaker geven netbeheerders aan dat hun elektriciteitsnetten onvoldoende capaciteit hebben. Netbeheerders kunnen deze niet zomaar overal vergroten en bovendien is de ruimte schaars. De ALV nam ook hierover 2 moties aan: 

  • De gemeente Amersfoort roept het VNG-bestuur op de netwerkcongestie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer en het ministerie van EZK en erop aan te dringen dat binnen 6 maanden een plan van aanpak wordt opgesteld dat met prioriteit wordt uitgevoerd. Deze motie werd aangenomen met 100%. 
  • De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland verzoeken het VNG-bestuur bij het rijk aan te dringen op enkele mogelijkheden die de netwerkproblematiek kunnen verlichten. Deze motie werd aangenomen met 97,4%. 

Meer informatie