In een ledenbrief geeft de VNG een nadere duiding van de financiële gevolgen van het coalitieakkoord na het verschijnen van de Startnota. Daarnaast schetsen we onze weging van het akkoord en de koers van de gesprekken met het nieuwe kabinet.

Financiën

Om de maatschappelijke opdracht te kunnen realiseren moeten gemeenten structureel investeren in de gemeentelijke organisatie. Dit vergt structureel extra middelen. Dit vraagt van de VNG dat er een koppeling moet worden gemaakt tussen de afspraken over de maatschappelijke opgaven en de financiële positie van gemeenten op langere termijn.

Koers voor de gesprekken met het kabinet

We zetten in op de volgende afspraken met het kabinet:

  • Naast de gesprekken over de opgaven wordt een akkoord gesloten over interbestuurlijke en financiële verhoudingen, als ‘spelregelkaart’ voor de andere afspraken.
  • Per opgave worden afspraken gemaakt over de uitvoerbaarheid op langere termijn of er wordt een zin opgenomen die aangeeft dat de afspraken worden gemaakt onder voorbehoud van gedegen financiële en interbestuurlijke afspraken.
  • We zien 2 weegmomenten: medio maart beoordeelt het bestuur de voortgang op de interbestuurlijke en financiële verhoudingen en we willen de ALV van juni benutten om de samenwerking met het kabinet te bespreken.

Nadere interbestuurlijke afspraken

Het bovengenoemde akkoord over interbestuurlijke en financiële verhoudingen is van belang om duidelijk af te spreken hoe we samenwerken en wat de positie van gemeenten de komende jaren is. Hiervoor is het volgende nodig:

  • Een afspraak over stabielere financieringssystematiek voor gemeenten voor deze kabinetsperiode, inclusief een meerjarig budgettair kader
  • Duidelijke afspraken over de uitvoeringskracht en investeringen voor gemeenten om de grote maatschappelijke opgaven en transities te kunnen realiseren
  • Een afspraak over de financiële positie van gemeenten na 2025
  • Een set van interbestuurlijke afspraken waarin evenwichtige interbestuurlijke en financiële verhoudingen worden geborgd.

Overige punten

Het coalitieakkoord bevat op een aantal punten zaken die een aparte aanpak vragen: Hervormingsagenda jeugd, Wmo, wonen/wijken en accres.

Meer informatie