Het kabinet is teruggekomen op het besluit om geen middelen toe te kennen voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) voor 2024 en verder. Het betekent dat de inhoudelijke gesprekken over de landelijke uitrol worden voortgezet, ook al is de ontstane onrust nog niet volledig weggenomen.

Bekijk de brief 'Stand van zaken Landelijke Vreemdelingen Voorziening'

Voorjaarsnota

Het feit dat er in de Voorjaarsnota geen middelen beschikbaar werden gesteld voor de LVV na 2023, leidde tot grote verbazing onder gemeenten (pdf, 76 kB). In het regeerakkoord is opgenomen om toe te werken naar een landelijke uitrol, waarover medio dit jaar bestuurlijke afspraken gemaakt zouden worden.

Bij een dergelijk voornemen is het verstandig dat het kabinet besloten heeft alsnog middelen te zoeken. De beperkte duur van deze financiering (onderdeel van de asielgelden tot en met 2026) roept wel vragen op over de structurele bekostiging van het landelijk dekkend netwerk. Daarover gaan we op korte termijn het gesprek aan met de staatssecretaris van JenV.

Landelijke uitrol

Voor gemeenten is het van groot belang om opvang en begeleiding te kunnen blijven bieden aan de complexe doelgroep van ongedocumenteerden, om te voorkomen dat deze groep op straat belandt. Daarnaast vinden gemeenten het van belang deze groep perspectief en noodzakelijke zorg te kunnen bieden. We kijken er daarom naar uit om tot goede, structurele afspraken over een landelijk dekkend netwerk te komen.