Het persoonsgebonden budget (pgb) is een cruciaal instrument voor individuen die bewust kiezen voor eigen regie over hun zorg en ondersteuning. De VNG draagt bij aan een handreiking die gemeenten ondersteunt bij het vaststellen van transparante en toereikende pgb-tarieven in het sociaal domein.

Variërende benaderingen

Recente bevindingen wijzen op variërende benaderingen van gemeenten bij het vaststellen van pgb-tarieven, wat leidt tot onduidelijkheid en mogelijk ontoereikende tarieven voor de benodigde zorg. Om het voor gemeenten inzichtelijker te maken is de 'Handreiking toereikende tarieven pgb sociaal domein' (sociaal web) beschikbaar die in samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, Per Saldo en brancheverenigingen BVKZ en SoloPartners is opgesteld.

Praktische richtlijnen

De handreiking, getoetst door verschillende belanghebbenden waaronder gemeenten, zorgaanbieders en belangenverenigingen, biedt praktische richtlijnen voor het bepalen van tarieven op basis van relevante kostprijselementen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door professionele zorgverleners en het sociaal netwerk, alsmede tussen verschillende typen zorgverleners en overeenkomsten.

Herkenbare werkwijze pgb-tarieven

Het doel van de handreiking is om een breed gedragen en herkenbare werkwijze te creëren voor het vaststellen van pgb-tarieven, met ruimte voor maatwerk. Het ministerie benadrukt dan ook de aanbeveling om deze handreiking te gebruiken als leidraad voor een transparanter en toereikender pgb-systeem.

Meer informatie

VNG-pagina persoonsgebonden budget