De medeoverheden werken graag met het rijk een ambitieuze Mobiliteitsvisie 2050 uit. Regionale en nationale mobiliteit hangen immers direct met elkaar samen. Voor het commissiedebat over bereikbaarheid op 30 maart geven we hiervoor enkele aandachtspunten mee. 

Stem af en maak keuzes

De VNG, IPO, Vervoerregio Amsterdam en Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen pleiten onder meer voor een heldere visie waarin de plannen van alle departementen en decentrale overheden op elkaar zijn afgestemd. Zo’n integrale visie helpt om keuzes te maken voor toekomstige maatregelen en projecten. Er is immers onvoldoende ruimte en geld om overal en altijd iedere vorm van mobiliteit mogelijk te maken. 

Kijk breder naar bereikbaarheid 

Daarnaast pleiten we ervoor niet alleen te kijken naar het functioneren van het mobiliteitsnetwerk, zoals reistijden en vertragingen. We willen werken aan mobiliteitsbeleid voor álle mensen in Nederland door in te zetten op ‘brede welvaart’. Bijvoorbeeld kansenongelijkheid tegengaan door ook kwetsbare groepen voldoende alternatieven te bieden. En welzijn en gezondheid stimuleren door fietsen en lopen aan te moedigen. 

Ga uit van regionale verschillen 

We ondersteunen het uitgangspunt om gebiedsgericht te werken. Mobiliteitsontwikkelingen en -vraagstukken verschillen per type gebied. Gericht beleid voor steden, stedelijke regio’s en landelijke regio’s is effectiever, duurzamer en laat ruimte voor maatwerk. Zo worden de juiste oplossingen op de juiste plaats gekozen.  

Zet belastingmaatregelen in 

Belastingmaatregelen zijn krachtige instrumenten voor gedragsverandering. We vinden dat het systeem voor ‘betalen naar gebruik’ nu al zo moet worden ingericht dat in 2050 een heffing mogelijk wordt die afhangt van waar en wanneer je rijdt. Daarnaast vragen we om alternatieven voor de auto, zoals fiets en OV, fiscaal aantrekkelijker te maken. 

Toekomstperspectief Automobiliteit 

In dezelfde lijn reageren we in onze inbreng op de ontwikkelagenda Toekomstperspectief Automobiliteit die minister Harbers op 17 maart presenteerde. Die bemoeilijkt een gesprek over de visie op mobiliteit in 2050, omdat het kabinet hierin geen scherpe keuzes maakt voor de mobiliteit van de toekomst. De auto is een essentieel onderdeel van onze mobiliteit, maar niet alles kan tegelijk: we willen alternatieven stimuleren en de keuzemogelijkheden uitbreiden.

Meer informatie

Inbreng voor commissiedebat over strategische keuzes bereikbaarheid (pdf, 339 kB)