Op verzoek van de VNG en IPO krijgen gemeenten extra middelen uit het Klimaatfonds om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het energiesysteem. Per RES-regio kan daarmee 3 fte (€ 130.000 per fte) voor 2 jaar (2024 en 2025) worden aangenomen. 

Ontwikkeling van decentrale energie-infrastructuur

Vanwege de oplopende netcongestie zijn de decentrale overheden afgelopen najaar per provincie in energyboards gestart met het in beeld brengen van de energie-infrastructuur in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. Dat proces, integraal programmeren van energie-infrastructuur, moet leiden tot een provinciale energievisie. Op basis daarvan worden in het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) keuzes gemaakt welke projecten prioriteit hebben om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet.

Financiële ondersteuning

Om hieraan te kunnen (blijven) werken, krijgen gemeenten nu extra financiële ondersteuning. Omdat de energie-infrastructuurplannen een groot ruimtelijk beslag leggen op de leefomgeving heeft de VNG ook gevraagd om extra capaciteit op ruimtelijke inpassing van infrastructuur.

De extra middelen zijn vrij besteedbaar, maar primair bedoeld om mensen aan te trekken voor:

  1. Ondersteuning in het proces van energievisie en pMIEK:
    o om te zorgen dat de kansen voor lokale oplossingen goed worden meegenomen in de afwegingen op provinciaal niveau
    o en om de doorvertaling te maken naar welke impact deze plannen hebben voor gemeenten
  2. Belangenbehartiging vanuit gemeenten in de energyboard
  3. Ondersteuning voor (versnelling van) ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuur

Als er nog ruimte voor is, kan dit geld ook worden gebruikt voor ondersteuning bij het opzetten van energiehubs, lokaal programmeren en kennisuitwisseling hierover. 

[Update 17 mei 2024] In de mei- of septembercirculaire wordt dit geld als ‘uitkering RES’ uitgekeerd aan RES-centrumgemeenten. Deze extra financiële bijdrage staat los van het gesprek dat de VNG met het rijk voert over de benodigde extra financiering naar aanleiding van het ROB-advies.