Wat is vanuit het perspectief van concerncontrol belangrijk in de Hervormingsagenda Jeugd? Een groepje leden van het Risico Platform Overheden (RPO) verdiepte zich erin en deelde de kennis bij de RPO-bijeenkomst van eind juni in Zevenaar.

Concerncontroller Tom Noordermeer van Zevenaar presenteerde het resultaat. De rode draad is dat jeugdzorg onderdeel wordt van een 'levensbrede' benadering. Dit vraagt een integrale aanpak van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. En ook het versterken van het onderwijs, sport en cultuur. Daarvoor is geld beschikbaar gesteld in het IZA (Integraal Zorgakkoord) en het GALA (Gezond Leven Akkoord). 

Residentiële jeugdzorg afbouwen

Landelijk wordt nog gesproken over de vraag wat wel en niet onder jeugdzorg valt. Wetgeving volgt later dit jaar. De residentiële jeugdzorg wordt afgebouwd; dit heeft tot gevolg dat aanbieders in financiële problemen kunnen komen en bij de gemeente om steun vragen. 

Minder administratieve lasten

Administratieve lasten moeten worden verminderd; medewerkers van zorgorganisaties hoeven bijvoorbeeld niet meer tijd te schrijven. Verantwoordingsinformatie van zorgorganisaties naar de gemeenten wordt uniform. Iedereen gaat werken met dezelfde productcodes die landelijk worden bepaald. De jeugdzorgregio’s spreken met de zorgorganisaties af welke zorg in een bepaalde productcode zit. 

Financiële effecten

De veronderstelde besparing van € 1 miljard is de eerste twee jaar uitgesteld. Over hoe de besparing daarna vorm krijgt, wordt nog onderhandeld. De Hervormingsagenda Jeugd heeft gevolgen voor het hele sociaal domein, en ook voor onderwijs, sport en cultuur. De rol van de concerncontroller is toezicht te houden op het stelsel. Op hoe de verschillende onderdelen samenwerken.

RPO

Het RPO is de professionele community van gemeentelijke concerncontrollers, concernstrategen en hoofden Financiën bij gemeenten. 

Meer informatie

Aansluiten bij het RPO kan met een e-mail naar rpo@vng.nl Hier kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van het RPO, of de presentatie over de Hervormingsagenda Jeugd opvragen.