De consultatie van de specifieke uitkering regionale structuur NPLW is geopend. Daarmee wordt jaarlijks € 9 miljoen aan uitvoeringsmiddelen voor gemeenten verdeeld om regionaal capaciteit in te zetten voor de lokale warmtetransitie. De VNG nodigt gemeenten uit input te geven voor de consultatiereactie.

Regionale verdeling

Bij de inrichting van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) hebben gemeenten aangegeven dat zij bij de uitvoering van de warmtetransitie vooral behoefte hebben aan extra gemeentelijke uitvoeringscapaciteit. Bepaalde specialistische expertise is voor kleine en middelgrote gemeenten lastig op gemeentelijk niveau in te huren en het kan inefficiënt zijn als elke gemeente dezelfde expertise ontwikkelt. 

Daarom ondersteunt het NPLW niet alleen landelijk, maar ook vanuit een regionale structuur, gelijk aan de huidige RES-regio’s. De ‘SPUK regionale structuur NPLW’ regelt de financiële verdeling binnen die regionale structuur. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is jaarlijks € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoerende capaciteit in de regio voor uitvoering van de warmtetransitie. De regeling wordt naar verwachting deze zomer opengesteld.

Inzet van middelen

Gemeenten kunnen het geld in regionaal verband inzetten om expertise in te huren die bij meerdere gemeenten in de regio kan meedraaien. Ook kunnen ze het inzetten om regionale afstemming en uitwisseling te faciliteren, tussen gemeenten onderling en met stakeholders, zoals netbeheerders en grote vastgoedbezitters die regionaal werken. 

Gemeenten kunnen de middelen ook doorzetten naar de provincie of een ander samenwerkingsverband als hier al een ondersteuningsstructuur bestaat die de gemeenten verder willen uitbreiden. Het is mogelijk om met meerdere regio’s samen te werken, of de middelen in deelgebieden van een regio in te zetten. 

Input voor consultatie

De ‘SPUK regionale structuur NPLW’ staat 6 weken open voor consultatie. De VNG gaat hiervoor een consultatiereactie opstellen. U kunt zich aanmelden voor een online meedenksessie op dinsdag 21 maart van 9.30 tot 11.00 uur. Gemeenten kunnen hun reactie op de consultatie ook mailen naar energie@vng.nl.