De algemene regels voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en het lozen van gevaarlijke stoffen moeten worden aangescherpt om aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 te voldoen.

Voldoet Nederland niet aan de normen dan kan dat toekomstige economische activiteiten belemmeren. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Goed water goed geregeld’.

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is onvoldoende. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Volgens de Rli zijn die normen vrijwel zeker niet meer haalbaar. Dat is schadelijk voor mens en natuur.

Ook kunnen economische activiteiten in Nederland, zowel in de landbouw als in de rest van de economie, stil komen te liggen. Bijvoorbeeld door een verbod van activiteiten waarbij sprake is van een lozing op het riool of het oppervlaktewater, of door het verbieden van de onttrekking van grondwater. Ook kan Nederland wanneer het niet aan zijn verplichtingen voldoet, te maken krijgen met boetes vanuit de Europese Unie.

Het kabinet moet daarom met spoed extra maatregelen treffen, zegt de Rli. Zo moeten de waterschappen verplicht worden om rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Daarnaast adviseert de Rli om alle grond- en oppervlaktewateronttrekkingen vergunningplichtig te maken in gebieden waar risico op watertekort bestaat. Al die maatregelen moeten snel worden ingevoerd.

Bovendien bepleit de Rli dat het effect op de waterkwaliteit van het reeds voorgenomen beleid én van de in zijn advies voorgestelde maatregelen wordt doorgerekend. Mocht dat nodig blijken, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen.

De Europese Kaderrichtlijn Water, sinds 2000 van kracht, schrijft voor dat alle wateren in Europa uiterlijk in 2027 aan de normen voldoen. De doelen van de richtlijn zijn nog verre van gerealiseerd. Slechts een beperkt percentage van de Nederlandse wateren verkeert in een goede toestand.

Redactie VNG Magazine