Het rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) hebben afspraken gemaakt over multifunctioneel gebruik van locaties voor de opwekking van zonne-energie. De overheden hebben afgesproken meer in te zetten op zonne-energie op onderbenutte daken en gevels, en bij uitzondering op landbouwgrond.

Zonneladder

De partijen hebben afgesproken te gaan sturen langs de volgende 4 treden voor het opwekken van zonne-energie:

  1. Zonnepanelen op daken en gevels 
  2. Onbenutte terreinen in bebouwd gebied
  3. Onbenutte terreinen in landelijk gebied
  4. Landbouw- en natuurgronden

De overheden gaan treden 1 t/m 3 van de zonneladder stimuleren en zo slim mogelijk combineren met ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het nakomen van de RES-afspraken blijft daarbij het uitgangspunt. 

Uitzonderingen zon op landbouwgrond

De volgende uitzonderingen zijn mogelijk voor zonne-energie op landbouwgrond:

  • Bij slimme combinatie van een zonnepark met een agrarische functie
  • Op gronden in transitie of die minder geschikt zijn voor landbouwgrond
  • Als een oplossing  voor netcongestie of bijdrage aan efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk

Stap naar voren op gebied van energietransitie en efficiënt ruimtegebruik

‘Met deze overeenkomst zetten gemeenten en provincies een stap naar voren op het gebied van energietransitie en efficiënt ruimtegebruik. De overeenkomst laat zien dat de gezamenlijke overheden – gemeenten, provincies én rijk – dit soort maatschappelijke en politieke wensen snel en in goed vertrouwen kunnen oppakken zonder dat langdurige wettelijke trajecten nodig zijn’, aldus Thijs Kuipers, lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM).

‘Gemeenten en provincies zijn bij uitstek in staat de zonopgave ruimtelijk in te passen en dit zo goed mogelijk te combineren met andere opgaven, rekening houdend met de regiospecifieke omstandigheden. We blijven samen met het rijk en de medeoverheden goed in gesprek over de voortgang’, zegt Huib van Essen namens IPO als voorzitter van de bestuurlijke Adviescommissie Klimaat en Energie. 

Meer informatie

Kamerbrief Aangescherpte voorkeursvolgorde zon