De VNG is overwegend tevreden met de afspraken die het rijk heeft gemaakt met de woningcorporaties over hun bijdrage aan de woonopgave. We hebben ons lange tijd ingezet om de verhuurderheffing af te schaffen zodat corporaties meer financiële middelen hebben om woningen te bouwen. 

Met de afspraken tussen het rijk en de woningcorporaties moet de sociale huurvoorraad de komende jaren weer groeien.

Bouwen waar de vraag is

Afgesproken is dat de woningcorporaties tot en met 2030 ten minste 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. In lokale prestatieafspraken wordt vastgelegd hoe een zo groot mogelijke voorraadgroei kan worden gerealiseerd. Belangrijk voor de VNG is dat de groei van de sociale woningvoorraad in relatie staat tot de lokale gemeentelijke opgaven, betrokken partijen voeren jaarlijks hierover het gesprek. Daarmee is lokaal maatwerk mogelijk zodat daar gebouwd wordt waar de vraag is.

Helaas geen afspraken over te slopen, te verkopen en te liberaliseren woningen

De VNG is voorstander van een lokale aanpak maar we hadden daarnaast graag nationale afspraken willen maken over het aantal te slopen, te verkopen en te liberaliseren woningen: dat is niet gelukt. Nu dreigt de komende jaren een netto toevoeging van het aantal sociale huurwoningen van slechts 100.000. Gemeenten zetten zich er op lokaal niveau voor in dat de netto toevoeging groter uitvalt dan dat aantal.

Uitwerking in regionale woondeals

De provincies betrekken de prestatieafspraken in de ontwikkeling en aanscherping van de definitieve woningbouwaantallen op 1 oktober 2022. Dat betekent dat provincies bij het maken van de regionale woondeals de realisatie van het aantal en aandeel sociale huurwoningen per provincie in overleg met gemeenten en woningcorporaties zullen aanscherpen.

Afspraken over middenhuur

Om de grote ambitie op het terrein van middenhuur waar te kunnen maken, is afgesproken dat woningcorporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen bouwen. De corporaties zetten zich daarbij in voor een evenwichtige mix binnen het middenhuursegment van € 850 tot € 1.000 euro (prijspeil 2020). De uitwerking van deze mix is onderdeel van de nadere uitwerking in de regionale woondeals.

Ambitieuze doelen in onzekere tijden

De nationale afspraken tussen Aedes, de Woonbond, de VNG en het ministerie van VRO over de volkshuisvestelijke opgaven dragen bij aan:

  • de realisatie van voldoende betaalbare woningen
  • het verduurzamen van de gebouwde omgeving
  • de leefbaarheid van wijken en buurten
  • de betaalbaarheid van wonen

Alle partijen realiseren zich dat het ambitieuze doelen zijn in turbulente en onzekere tijden. Dat maakt de noodzaak om langetermijnbeleid af te spreken alleen maar meer noodzakelijk. Belangrijke randvoorwaarde is dan ook dat de investeringsruimte van corporaties de komende jaren groeit door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 en er geen andere maatregelen worden genomen die ten koste gaan van die investeringscapaciteit.

Meer informatie