9 september 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Aanstaande woensdag heeft u een debat over drugsproblematiek in Nederland. De actuele aanleiding hiervoor is het onlangs verschenen rapport ‘De achterkant van Amsterdam’. Burgemeester Halsema spreekt van ‘zorgelijke signalen’ en ‘een dreigende ontwrichting van het openbare leven’. Vanuit Bureau Regioburgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten...
6 september 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 11 september debatteert u met minister De Jonge over de wijkverpleging. Namens de VNG vragen wij uw aandacht voor de volgende punten: Voorkom afschuifgedrag van Zvw naar Wmo; Zorg dat afspraken over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars werken; Toegang tot Wlz blijft een punt van...
5 september 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 11 september debatteert u met minister Slob over Lokale, regionale en streekomroepen. Begin deze week is het advies van de Raad voor de Cultuur (RvC) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) gepubliceerd over organisatie en financiering van lokale publieke omroepen. Wij onderschrijven de door...
30 augustus 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 12 september debatteert u met staatssecretaris Van Ark over onder ander de voortgangsbrief Breed Offensief van 23 mei jl.. Hierover willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.
4 juli 2019
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, Eind maart heeft de Raad van State advies uitgebracht over het vraagstuk rond binnengemeentelijke informatiedeling in relatie tot de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Onlangs heeft de minister van Justitie en Veiligheid zijn reactie (mede namens de minister van Binnenlandse...
28 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. donderdag 4 juli debatteert met staatssecretaris Blokhuis over ‘concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord’. De VNG heeft in eerdere reacties aangegeven positief te zijn over het preventieakkoord, maar ziet het vooral als eerste stap in een beweging naar inzet op preventie. We willen...
27 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economische zaken, U heeft op 3 juli uw algemeen overleg Telecommunicatie. Daar staan de ‘Nota Mobiele Communicatie 2019’ en het ‘Jaarbericht Agentschap Telecom 2018’ geagendeerd. Graag willen wij u enkele aandachtspunten vanuit de invalshoek van gemeenten meegeven.
21 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 20 juni sprak de VNG bij monde van Sjoerd Feitsma, voorzitter van onze bestuurlijke delegatie cultuur en media, tijdens uw rondetafelgesprek over de uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024. Dit betrof desgevraagd de onderwerpen structuurverandering en arbeidsmarkt. Gelet op het AO van 27 juni volgt thans de meer...
21 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, U heeft op donderdagavond 27 juni de plenaire behandeling van de Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (hierna: Aanvullingswet geluid Omgevingswet, 35054). Ter behandeling van deze Aanvullingswet willen wij u graag...
19 juni 2019
Brief aan parlement
Een mail naar de woordvoerders Omgevingswet met aandachtspunten over de Aanvullingswet grondeigendom t.b.v. het debat.