Ledenbrief nummer

Lbr. 20/087

Op 12 februari a.s. vindt de uitgestelde ALV plaats. Hierbij ontvangt u ter informatie alvast een aantal concept-ALV-stukken, waaronder het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording door het bestuur over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september jl. zijn aangenomen of aangehouden. Op basis van actuele ontwikkelingen en informatie kunnen deze stukken nog worden aangepast. De definitieve ALV-stukken, waaronder de stukken inzake de voorbereiding op de kabinetsformatie en het onderzoek jeugd, ontvangt u uiterlijk 15 januari a.s., vier weken voorafgaand aan de ALV.  Vervolgens kunt tot uiterlijk 1 februari a.s. amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u om ook moties uiterlijk op deze datum in te dienen.

Op de agenda van de ALV staan de VNG inzet voor de kabinetsformatie en de actualiteit rond het onderzoek jeugd centraal. De VNG Bestuurdersdag van 27 november jl. stond reeds in het teken van de VNG inzet voor de kabinetsformatie. Wij zullen u daarover, onder meer via Webinars, in de komende periode nader informeren.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u ook te informeren over de stand van zaken rond de Omgevingswet.