Ledenbrief nummer
Lbr. 22/041

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gestart, met een vernieuwde visie op en aanpak voor verkeersveiligheid. Overheden en maatschappelijke partijen zetten binnen het SPV gezamenlijk in op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken. Dat betekent dat gemeenten als wegbeheerders een risicoanalyse maken voor het eigen wegennet en op basis daarvan een uitvoeringsprogramma opstellen om die risico’s te verminderen. Uit onderzoek van de VNG blijkt echter dat veel gemeenten nog niet zover zijn. Momenteel werkt een derde van de gemeenten nog niet risicogestuurd. Vooral bij kleinere gemeenten ontbreekt het daarvoor aan capaciteit en middelen.

Graag informeren we via deze ledenbrief over actuele mogelijkheden voor subsidie voor verkeersveiligheidsmaatregelen en praktische ondersteuning rond risicogestuurd werken.