Ledenbrief nummer
Lbr. 18/022

In de ALV van 14 juni 2017 zijn moties aan genomen over de tekorten in het sociaal domein en over de financiering van de Bundeling  Uitkeringen Inkomensvoorzieningen (BUIG). Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de beide moties door het VNG bestuur (bijlage 1).

Als één van de uitwerkingen van de motie over de tekorten sociaal domein leggen wij voorstellen  aan u voor ten behoeve van de oprichting van een Fonds tekortgemeenten. De voorstellen betreffen een uitname uit het gemeentefonds voor de voeding van het fonds (Rijk en gemeenten dragen ieder € 100 miljoen bij), de criteria voor toekenning van gelden uit het fonds en de governance van het fonds (bijlage 2).