Geachte fondsbeheerders,

Met deze brief berichten we u graag over de uitkomsten van onze Algemene Ledenvergadering. Belangrijk onderwerp van gesprek was het oordeel van de leden over de Voorjaarsnota. Daarin schetst u een nieuwe normeringssystematiek en wordt de eenmalige bijdrage van € 1 miljard in 2026 structureel opgenomen in de rijksbegroting. Wij waarderen het dat u zich daar als fondsbeheerders echt voor heeft ingezet. Wij zijn desondanks zeer bezorgd over het resterende tekort van € 3 miljard dat blijft bestaan als gevolg van het regeerakkoord.

NB Een afschrift van deze brief is ook verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.