Ledenbrief nummer
14.014.CMO.KR

Geachte mevrouw Mansveld,

Sinds 1 januari 2013 zijn de drie bij de Raamovereenkomst 2013 – 2022 betrokken partijen (Ministerie van I&M, VNG en het Verpakkende Bedrijfsleven) actief aan de slag gegaan om de gemaakte afspraken uit te voeren. We constateren daarbij, dat de samenwerking tussen de drie partijen goed is en dat er steeds meer vooruitgang wordt geboekt. U heeft dat ook bevestigd in uw brief aan de Kamer van 30 december 2013. In het bijzonder zouden we willen noemen de oprichting en operationeel zijn van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, in nieuwe frisdrankflessen wordt nu tenminste 25% hergebruikte PET verwerkt, de pilot Drankenkartons is gehouden en we constateren groei van de inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval bij huishoudens met Plastic Heroes en door
nascheiding.