Ledenbrief nummer
Lbr. 13/100

Samenvatting
Met deze ledenbrief introduceren wij de Modelverordening elektronische kennisgeving. Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De Modelverordening elektronische kennisgeving biedt de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is.

De modelverordening is ook te vinden in de databank van de Sdu

Bijlage(n)